Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

Права учасникаПРАВА УЧАСНИКІВ ВІДКРИТОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ»
(осіб, на користь яких здійснюються внески)

Напрям

Норма

Джерело

Учасник має право:

1. Загальні положення

бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;

ЗУ «Про НПЗ»1, ст. 7, п. 1, абз. 2; Статут 2, п. 23.1, ч.1

залишатися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;

ЗУ «Про НПЗ», ст. 7, п. 2, абз. 4, Статут, п. 23.1, ч. 2 ПС3, п. 5.2.2

розпоряджатися накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку, на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;

ЗУ «Про НПЗ», ст. 7, п. 3, абз. 1, Статут, п. 23.1, ч. 3

2. Отримання інформації

один раз на рік отримати безоплатно інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;

Статут, п. 23.1, ч. 4, ЗУ «Про НПЗ», ст. 52, п. 7,

отримати довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;

Статут, п. 23.1, ч. 4

отримати інформацію про рішення зборів засновників з питань порядку денного;

Статут, п. 23.1, ч. 4 ЗУ «Про НПЗ», ст. 16, п. 5

при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду - отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:

а) суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);

б) обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;

в) суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 64, п. 2 абз.1;

Статут, п. 23.1, ч. 7

ПС, п.п. 5.2.4.

у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адміністратором Фонду відповідно до нормативних актів Держфінпослуг, інформацію про суму належних учаснику накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;

Статут, п. 23.1,ч. 8 ПС, п. п. 5.2.4. абз. 2

отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання зазначеної інформації станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли ця інформація необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється Держфінпослуг.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 64, п. 2, абз. 2

ПС, п.п. 5.2.4, абз. 2

у разі смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, така інформація надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 64, п. 2, абз. 2 ПС, п.п. 5.2.4, абз. 3

3. Вплив на органи управління

Повноваження члена ради фонду припиняються у разі:

подання письмової вимоги учасниками фонду, які становлять не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників фонду, про відкликання або переобрання члена ради фонду;

ЗУ «Про НПЗ», ст. 13, п. 5, абз.10

Голова ради фонду зобов'язаний скликати засідання ради фонду протягом п'яти робочих днів у разі:

отримання письмової вимоги від учасників фонду, які становлять не менш ніж 10% загальної кількості учасників фонду, про проведення засідання ради фонду;

(З питань, винесених на розгляд ради фонду на вимогу учасників фонду, рада зобов'язана прийняти рішення.)

ЗУ «Про НПЗ», ст. 15, п. 1, п.п. 5

Учасники фонду, які становлять не менш ніж 10 % загальної кількості учасників фонду, мають право вимагати скликання позачергових зборів засновників та обов'язкового прийняття рішення з питань, запропонованих ними до розгляду на зборах засновників.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 16, п. 1, абз.3

Рішення зборів засновників з питань порядку денного доводяться до відома всіх учасників, засновників, роботодавців-платників фонду у порядку, встановленому статутом фонду.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 16, п.5

4. Пенсійний вік

- учасник має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку;

- може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років.
- може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 61, п. 2, абз. 2,3

ПС, п. 4.1, п.п. 4.1.4

5. Пенсійні виплати

Право на пенсійні виплати виникає у разі:

- досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону;

- визнання учасника фонду інвалідом;

- медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;

- виїзді учасника фонду на постійне проживання за межі України;

ЗУ «Про НПЗ», ст. 61, п. 1

ПС, п.п. 4.1.2

Учасник може змінити періодичність та форму здійснення пенсійних виплат, але не частіше, ніж один раз на рік.

ПС, п.п. 4.3.4

Протягом періоду виплати на визначений строк в будь-який час учасник має право:

перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов Учасник, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;

укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 63, п. 2

ПС, п.п.5.2.3. ч. 1, 2

Право на одноразову виплату виникає в разі:

- критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт, тощо, або настання інвалідності) підтвердженого відповідним документом органу медико-соціальної експертизи згідно із законодавством;

- якщо сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати у розмірі 50% офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян;

- виїзду на постійне проживання за межі України, підтвердженого документом відповідно до чинного законодавства.

Пенсійна виплата незалежно від суми облікованих на пенсійному рахунку учасника коштів здійснюється одноразово спадкоємцям учасника фонду у випадках, передбачених законодавством.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 65, п.1, 2

ПС, п.п.4.4.1.

6. Права подружжя на пенсійні кошти

Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонді, страховій організації чи на пенсійному депозитному рахунку, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 66, п. 1.

ПС, п. 6.1

7. Учасник має право оскаржити:

дії Вкладника, який робить пенсійні внески на користь Учасника;

дії Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення;

дії Адміністратора у разі відмови або затримки пенсійних виплат до Держфінпослуг або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених законом.

Порушення встановленого порядку здійснення виплати пенсії на визначений строк не може бути підставою для будь-якого обмеження права Учасника на належні йому пенсійні кошти та пенсійні виплати.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 61, п. 5

ПС, п.п. 5.2.5, абз. 2

8. Отримання пені

У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника фонду до інших установ НПЗ або у разі порушення строку пенсійних виплат, адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає перерахуванню за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 58, ч. 4; ст. 63, ч. 3, абз. 3; ст. 65, ч.4

9. Ліквідація фонду

На вимоги, претензії учасників фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законом.

ЗУ «Про НПЗ», ст. 19, ч.2

1. Закон України N 1057-IV від 9 липня 2003 року «Про недержавне пенсійне забезпечення».
2. Статут непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт».
3. Пенсійні схеми непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт».