www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л XII ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн€ 2004 року.

2. ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, €к≥ займаютьс€ недержавним пенс≥йним забезпеченн€м або в назвах €ких використовуютьс€ слова "недержавний пенс≥йний фонд" чи "пенс≥йний фонд", кр≥м ѕенс≥йного фонду ”крањни та його орган≥в, а також п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, що перебувають в управл≥нн≥ ѕенс≥йного фонду ”крањни, можуть зд≥йснити реорган≥зац≥ю в пенс≥йн≥ фонди, створен≥ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону, у строки та в пор€дку, встановлен≥ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни, з урахуванн€м особливостей, визначених пунктом 3 цього розд≥лу, або л≥кв≥дуватис€.

ќсоби, зазначен≥ в абзац≥ першому цього пункту, €к≥ не прийн€ли р≥шенн€ про реорган≥зац≥ю або л≥кв≥дац≥ю, повинн≥ виключити з≥ своњх найменувань слова "пенс≥йний фонд" та зд≥йснити реорган≥зац≥ю в один з вид≥в небанк≥вських ф≥нансових установ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро ф≥нансов≥ послуги та державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг". ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни встановлюЇ ≥ндив≥дуальний пор€док реорган≥зац≥њ таких ос≥б.

ќсоби, €к≥ прийн€ли р≥шенн€ про реорган≥зац≥ю, зобов'€зан≥ розробити план реорган≥зац≥њ та подати його на затвердженн€ ƒержавн≥й ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни, при цьому вони зобов'€зан≥:

1) прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом забезпечити:

≥нвестуванн€ нових надходжень пенс≥йних внеск≥в з дотриманн€м вимог цього «акону;

укладенн€ договор≥в ≥з збер≥гачами та особами, що отримали л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами, в≥дпов≥дно до вимог цього «акону;

2) прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ прийн€тт€ правил, вимог та пор€дку, передбачених цим «аконом, розробити ≥ подати на реЇстрац≥ю до ƒержавноњ ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни ≥нвестиц≥йн≥ декларац≥њ. “ак≥ ≥нвестиц≥йн≥ декларац≥њ додатково до вимог, визначених цим «аконом, повинн≥ м≥стити ≥нформац≥ю про поточний стан пенс≥йних актив≥в (на день набранн€ чинност≥ цим «аконом), план приведенн€ структури пенс≥йних актив≥в та використовуваних пенс≥йних план≥в у в≥дпов≥дн≥сть з вимогами цього «акону;

3) привести своњ орган≥зац≥йну структуру, найменуванн€ та нормативн≥ документи у в≥дпов≥дн≥сть з вимогами цього «акону, укласти догов≥р про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду з особою, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, до к≥нц€ ф≥нансового року, в €кому набрав чинност≥ цей «акон. ѕри цьому ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни маЇ право видавати обов'€зков≥ дл€ виконанн€ ≥нструкц≥њ;

4) прот€гом п'€ти рок≥в з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом привести вс≥ пенс≥йн≥ активи у в≥дпов≥дн≥сть з вимогами цього «акону в пор€дку, встановленому ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни;

5) прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом зареЇструватис€ в ƒержавн≥й ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни в≥дпов≥дно до вимог цього «акону та провести оц≥нку вартост≥ пенс≥йних актив≥в, вважаючи днем встановленн€ розрахунковоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних внеск≥в у розм≥р≥ 1 гривн€ перший день м≥с€ц€, що настаЇ за днем реЇстрац≥њ такоњ особи в ƒержавн≥й ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни. ƒл€ реЇстрац≥њ таких юридичних ос≥б у ƒержавн≥й ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни кр≥м документ≥в, передбачених статтею 11 цього «акону, подаютьс€ зв≥ти про результати ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ за попередн≥й ф≥нансовий р≥к та на останню зв≥тну дату поточного року, що передувала дню поданн€ за€ви на реЇстрац≥ю, п≥дтверджен≥ висновком аудитора.

3. ќсоби, зазначен≥ в пункт≥ 2 цього розд≥лу, що були зареЇстрован≥ ≥ провадили д≥€льн≥сть з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ на день набранн€ чинност≥ цим «аконом:

1) у раз≥ використанн€ пенс≥йних план≥в або пенс≥йних схем, що базуютьс€ на внесках роботодавц≥в за рахунок прибутку, мають право продовжувати роботу, пов'€зану ≥з зд≥йсненн€м такого пенс≥йного забезпеченн€ дл€ ≥снуючих на дату набранн€ чинност≥ цим «аконом учасник≥в пенс≥йних фонд≥в, за умови поданн€ до ƒержавноњ ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни детальноњ ≥нформац≥њ щодо методолог≥њ розрахунк≥в пенс≥йних виплат за формою, встановленою цим органом;

2) у раз≥ використанн€ пенс≥йних план≥в (схем) з визначеними пенс≥йними виплатами не мають права укладати нов≥ договори (пенс≥йн≥ контракти) з учасниками пенс≥йних фонд≥в за такими пенс≥йними планами (схемами) з дн€ опубл≥куванн€ цього «акону та зобов'€зан≥ надати ƒержавн≥й ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни план поступового переходу з пенс≥йних план≥в (схем) з визначеними пенс≥йними виплатами до пенс≥йних план≥в (схем) з визначеними пенс≥йними внесками.

ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни зобов'€зана надавати консультац≥њ та методичну допомогу зазначеним особам щодо розробленн€ план≥в поступового переходу з пенс≥йних план≥в (схем) з визначеними пенс≥йними виплатами до пенс≥йних план≥в (схем) з визначеними пенс≥йними внесками.

4. ёридичним особам, д≥€льн≥сть €ких не в≥дпов≥даЇ вимогам законодавства з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ та €к≥ не виконують положенн€ пункту 2 цього розд≥лу, заборон€Їтьс€ використовувати у своЇму найменуванн≥ та реклам≥ своЇњ д≥€льност≥ слова "пенс≥йний фонд", "пенс≥йний план", "пенс≥йне забезпеченн€", "пенс≥йна схема", "пенс≥йн≥ заощадженн€" та пропонувати населенню ”крањни послуги, пов'€зан≥ ≥з зд≥йсненн€м будь-€ких пенс≥йних виплат.

ƒ≥€ цього «акону не поширюЇтьс€ на пенс≥йн≥ депозити (вклади), фонди, створен≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро проведенн€ експерименту в житловому буд≥вництв≥ на баз≥ холдинговоњ компан≥њ " ињвм≥ськбуд", прот€гом терм≥ну експерименту.

5.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

1) у трим≥с€чний строк з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом подати до ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ про внесенн€ зм≥н до законодавчих акт≥в з питань оподаткуванн€, спр€мованих на забезпеченн€ ефективного функц≥онуванн€ системи недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

2) у шестим≥с€чний строк з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом подати до ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ про внесенн€ зм≥н до закон≥в ”крањни "ѕро страхуванн€", "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть" та ≥нших законодавчих акт≥в з метою приведенн€ њх у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом;

3) у трим≥с€чний строк з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом, а також забезпечити перегл€д ≥ приведенн€ нормативно-правових акт≥в м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом та скасуванн€ тих нормативно-правових акт≥в, €к≥ не в≥дпов≥дають цьому «акону;

4) прот€гом одного року з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом забезпечити розробленн€ та затвердженн€ нормативно-правових акт≥в, в≥днесених цим «аконом до компетенц≥њ ƒержавноњ ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни та ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

6. Ќац≥ональному банку ”крањни у шестим≥с€чний строк з дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом привести у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом своњ нормативно-правов≥ акти ≥ забезпечити розробленн€ та затвердженн€ нормативно-правового акта щодо спрощеного пор€дку ≥нвестуванн€ пенс≥йних актив≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в та страхових орган≥зац≥й у ц≥нн≥ папери ≥ноземних ем≥тент≥в в≥дпов≥дно до статт≥ 49 цього «акону та придбанн€ з ц≥Їю метою в≥льно конвертованоњ валюти.

7. « дн€ набранн€ чинност≥ цим «аконом ≥нш≥ законодавч≥ акти застосовуютьс€ у частин≥, що не суперечить цьому «акону.

 

   ѕрезидент ”крањни                                          Ћ.  ”„ћј 

 

       м.  ињв
       9 липн€ 2003 року
       N 1057-IV
 

 

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й