www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л VIII ѕ≈Ќ—≤…Ќ»…  ќЌ“–ј “ “ј ѕ≈Ќ—≤…Ќј —’≈ћј

—татт€ 55. ѕенс≥йний контракт

1. ѕенс≥йний контракт Ї договором м≥ж пенс≥йним фондом та його вкладником, €кий укладаЇтьс€ в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду його адм≥н≥стратором та зг≥дно з €ким зд≥йснюЇтьс€ недержавне пенс≥йне забезпеченн€ учасника або дек≥лькох учасник≥в фонду за рахунок пенс≥йних внеск≥в такого вкладника.

2. ќсоб≥, €ка в≥дпов≥даЇ вимогам цього «акону, не може бути в≥дмовлено в укладенн≥ пенс≥йного контракту з в≥дкритим пенс≥йним фондом. јдм≥н≥стратор корпоративного або профес≥йного пенс≥йного фонду може укладати пенс≥йн≥ контракти т≥льки з т≥Їю особою, €ка в≥дпов≥даЇ вимогам, визначеним цим «аконом та статутами в≥дпов≥дних пенс≥йних фонд≥в.

3.  ожен вкладник фонду може укласти один або к≥лька пенс≥йних контракт≥в з адм≥н≥стратором (адм≥н≥страторами) одного чи к≥лькох пенс≥йних фонд≥в на користь ос≥б, визначених цим «аконом.

4. ¬кладник фонду, €кий Ї учасником фонду, маЇ право в односторонньому пор€дку роз≥рвати пенс≥йний контракт, €кий укладено з ним особисто, або вимагати зм≥ни його умов.

” раз≥ роз≥рванн€ пенс≥йного контракту таким вкладником в≥н повинен укласти, кр≥м випадк≥в, передбачених статтею 65 цього «акону, новий пенс≥йний контракт щодо участ≥ в ≥ншому пенс≥йному фонд≥ або в≥дкрити в банку пенс≥йний депозитний рахунок, а у раз≥ дос€гненн€ пенс≥йного в≥ку, визначеного в≥дпов≥дно до закону, - укласти ≥з страховою орган≥зац≥Їю догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ. ѕри цьому пенс≥йн≥ кошти вкладника фонду, €кий Ї учасником фонду, передаютьс€ за його рахунок до ≥ншоњ ф≥нансовоњ установи, €ка надаЇ послуги з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, в сум≥, що обл≥ковуЇтьс€ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку в пенс≥йному фонд≥, зменшен≥й на суму витрат, пов'€заних з перерахуванн€м таких пенс≥йних кошт≥в.

–озм≥р витрат на переведенн€ пенс≥йних кошт≥в обчислюЇтьс€ адм≥н≥стратором за методикою, встановленою нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

” раз≥ €кщо на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду, €кий розриваЇ укладений ним пенс≥йний контракт з пенс≥йним фондом, обл≥ковуютьс€ пенс≥йн≥ внески, що зд≥йснювалис€ на його користь ≥ншими вкладниками, пенс≥йн≥ контракти з такими вкладниками мають бути роз≥рван≥ та њх д≥€ припин€Їтьс€ з дн€ роз≥рванн€ пенс≥йного контракту з учасником фонду, кр≥м випадк≥в, передбачених статтею 65 цього «акону. ≤ндив≥дуальний пенс≥йний рахунок учасника фонду закриваЇтьс€ п≥сл€ переведенн€ пенс≥йних кошт≥в, обл≥кованих на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду.

5. ” раз≥ припиненн€ трудових в≥дносин учасника корпоративного пенс≥йного фонду з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенс≥йного фонду роботодавець-засновник або роботодавець - платник корпоративного пенс≥йного фонду, а також учасник, €кий Ї вкладником такого фонду, зобов'€заний роз≥рвати пенс≥йний контракт, укладений на користь учасника фонду. “акий учасник зобов'€заний укласти новий пенс≥йний контракт з адм≥н≥стратором будь-€кого ≥ншого пенс≥йного фонду або у раз≥ дос€гненн€ пенс≥йного в≥ку, визначеного в≥дпов≥дно до закону, укласти догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ ≥з страховою орган≥зац≥Їю, або в≥дкрити в банку пенс≥йний депозитний рахунок. ” раз≥ €кщо учасник фонду прот€гом трьох м≥с€ц≥в з дн€ припиненн€ трудових в≥дносин не уклав новий пенс≥йний контракт з ≥ншим пенс≥йним фондом, не в≥дкрив пенс≥йний депозитний рахунок у банку або не уклав догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ ≥з страховою орган≥зац≥Їю, пенс≥йн≥ кошти учасника п≥дл€гають передач≥ до в≥дкритого пенс≥йного фонду, визначеного за р≥шенн€м ради такого пенс≥йного фонду. ѕри цьому передача пенс≥йних кошт≥в учасника фонду до ≥ншого пенс≥йного фонду, на пенс≥йний депозитний рахунок банку, до страховоњ орган≥зац≥њ дл€ укладенн€ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ оплачуЇтьс€ учасником фонду в пор€дку, передбаченому абзацами другим ≥ трет≥м частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥, кр≥м випадк≥в припиненн€ трудових в≥дносин зг≥дно з пунктом 1 частини першоњ статт≥ 40  одексу закон≥в про працю ”крањни.

” раз≥ €кщо учасник фонду припин€Ї трудов≥ в≥дносини з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенс≥йного фонду та вступаЇ в трудов≥ в≥дносини з ≥ншим роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником цього корпоративного пенс≥йного фонду, в≥н може залишитис€ учасником цього фонду, €кщо це передбачено умовами пенс≥йного контракту.

” раз≥ припиненн€ трудових в≥дносин зг≥дно з пунктом 1 частини першоњ статт≥ 40  одексу закон≥в про працю ”крањни витрати на переведенн€ пенс≥йних кошт≥в учасника фонду до ≥ншого пенс≥йного фонду, страховоњ орган≥зац≥њ або на пенс≥йний депозитний рахунок банку оплачуютьс€ роботодавцем.

6. јдм≥н≥стратор зобов'€заний надати можлив≥сть вкладнику та учаснику фонду до укладенн€ пенс≥йного контракту ознайомитис€ ≥з статутом пенс≥йного фонду, пенс≥йними схемами, що використовуЇ пенс≥йний фонд, та проектом пенс≥йного контракту.

ѕенс≥йний контракт укладаЇтьс€ у письмов≥й форм≥ щонайменше у двох прим≥рниках.

”часнику, €кий не Ї вкладником, адм≥н≥стратор повинен надати прим≥рник пенс≥йного контракту або коп≥ю пенс≥йного контракту, зав≥рену п≥дписом та печаткою уповноваженоњ особи адм≥н≥стратора.

–азом з прим≥рником (коп≥Їю) пенс≥йного контракту адм≥н≥стратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

пам'€тку з роз'€сненн€ми основних положень пенс≥йного контракту;

коп≥ю зазначеноњ в пенс≥йному контракт≥ пенс≥йноњ схеми;

на вимогу вкладника або учасника - вит€г з основних положень статуту або коп≥ю статуту пенс≥йного фонду.

ќдин прим≥рник пенс≥йного контракту залишаЇтьс€ в адм≥н≥стратора разом з в≥дом≥стю про наданн€ вкладнику прим≥рника пенс≥йного контракту та учаснику ≥нших прим≥рник≥в (коп≥й) пенс≥йного контракту та зазначених вище документ≥в. ” раз≥ наданн€ цих документ≥в вкладнику або учаснику фонду особисто у в≥домост≥ зазначаютьс€ дата отриманн€ документ≥в та п≥дпис вкладника або учасника фонду. ” раз≥ наданн€ цих документ≥в в ≥ншому пор€дку у в≥домост≥ зазначаютьс€ дата направленн€ документ≥в вкладнику або учаснику фонду, дата отриманн€ документ≥в вкладником або учасником фонду та п≥дпис особи, в≥дпов≥дальноњ за наданн€ документ≥в вкладнику або учаснику фонду. ѕор€док наданн€ цих документ≥в вкладникам та учасникам фонду визначаЇтьс€ внутр≥шн≥м положенн€м про зд≥йсненн€ адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в.

јдм≥н≥стратор повинен забезпечити наданн€ прим≥рник≥в (коп≥й) пенс≥йного контракту учаснику фонду не п≥зн≥ше 30 календарних дн≥в з дн€ укладенн€ пенс≥йного контракту.

¬имоги до пам'€тки з роз'€сненн€м основних положень пенс≥йного контракту, а також до вит€гу з основних положень статуту пенс≥йного фонду встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

7. јдм≥н≥стратор пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€, з €ким учасник накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ уклав пенс≥йний контракт, подаЇ не п≥зн≥ш €к через 10 робочих дн≥в п≥сл€ укладенн€ такого пенс≥йного контракту територ≥альному органов≥ ѕенс≥йного фонду ”крањни ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ веденн€ обл≥ку стану накопичувального пенс≥йного рахунка учасника накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€.

—татт€ 56. ≤стотн≥ умови пенс≥йного контракту

1. ≤стотними умовами пенс≥йного контракту Ї:


паспортн≥ дан≥ вкладника фонду та реЇстрац≥йний номер його обл≥ковоњ картки платника податк≥в (≥дентиф≥кац≥йний номер ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в та ≥нших обов'€зкових платеж≥в), а у раз≥ в≥дсутност≥ останнього - сер≥€ ≥ номер паспорта вкладника чи ≥ншого документа, визначеного Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг (€кщо вкладником Ї ф≥зична особа), або повне найменуванн€, м≥сцезнаходженн€ пост≥йно д≥ючого органу управл≥нн€, реЇстрац≥йн≥ та банк≥вськ≥ рекв≥зити вкладника фонду (€кщо вкладником Ї юридична особа);

паспортн≥ дан≥ учасника фонду (дл€ особи в≥ком до 16 рок≥в - дан≥ св≥доцтва про народженн€) та реЇстрац≥йний номер його обл≥ковоњ картки платника податк≥в (≥дентиф≥кац≥йний номер ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в та ≥нших обов'€зкових платеж≥в), а у раз≥ в≥дсутност≥ останнього - сер≥€ ≥ номер паспорта учасника фонду чи ≥ншого документа, визначеного Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг;

посиланн€ на обрану вкладником фонду пенс≥йну схему;

строк д≥њ пенс≥йного контракту, умови його зм≥ни та роз≥рванн€;

пор€док розрахунк≥в м≥ж пенс≥йним фондом та учасником фонду у раз≥ дострокового роз≥рванн€ пенс≥йного контракту або л≥кв≥дац≥њ пенс≥йного фонду;

права, обов'€зки, в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н та пор€док розв'€занн€ спор≥в;

розм≥р пенс≥йних внеск≥в та умови його зм≥ни.

” пенс≥йному контракт≥ також можуть бути зазначен≥ ≥нш≥ умови за згодою стор≥н.

2. –азом з прим≥рником (коп≥Їю) пенс≥йного контракту вкладнику (учаснику) фонду надаЇтьс€ ≥нформац≥€ про адм≥н≥стратора, ос≥б, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами, та збер≥гача пенс≥йного фонду, €ка включаЇ њх реЇстрац≥йн≥, банк≥вськ≥ рекв≥зити та рекв≥зити в≥дпов≥дних л≥ценз≥й.

3. ѕенс≥йний контракт повинен в≥дпов≥дати положенн€м статуту пенс≥йного фонду ≥ обов'€зково м≥стити застереженн€ про те, що держава не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми пенс≥йного фонду.

—татт€ 57. «обов'€занн€ стор≥н за пенс≥йним контрактом

1. ¬≥дпов≥дно до пенс≥йного контракту адм≥н≥стратор зобов'€зуЇтьс€ в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду:

зд≥йснювати недержавне пенс≥йне забезпеченн€ учасника (учасник≥в) фонду на умовах, визначених законодавством, пенс≥йною схемою та пенс≥йним контрактом;

забезпечувати веденн€ персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в фонду;

надавати учаснику фонду ≥нформац≥ю про стан його ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку;

забезпечувати в≥дшкодуванн€ в установленому законом пор€дку учасникам фонду збитк≥в, завданих унасл≥док порушенн€ законодавства та умов пенс≥йного контракту;

дотримувати ≥ забезпечувати дотриманн€ законних ≥нтерес≥в вкладник≥в та учасник≥в пенс≥йного фонду, не розголошувати ≥нформац≥ю про умови пенс≥йного контракту та розм≥р пенс≥йних кошт≥в, €к≥ належать учаснику фонду, кр≥м випадк≥в, передбачених законом;

виконувати ≥ забезпечувати виконанн€ ≥нших обов'€зк≥в, визначених пенс≥йним контрактом, цим «аконом та ≥ншими нормативно-правовими актами з питань недержавного пенс≥йного забезпеченн€.

2. ¬кладник фонду за пенс≥йним контрактом зобов'€зуЇтьс€:

сплачувати на користь учасника (учасник≥в) фонду пенс≥йн≥ внески у пор€дку, встановленому законодавством, пенс≥йною схемою та пенс≥йним контрактом;

в≥дшкодовувати пенс≥йному фонду збитки, завдан≥ внасл≥док порушенн€ вкладником фонду умов законодавства, пенс≥йноњ схеми та пенс≥йного контракту;

виконувати ≥нш≥ умови, визначен≥ пенс≥йним контрактом.

—татт€ 58. —трок д≥њ пенс≥йного контракту

1. ѕенс≥йний контракт набираЇ чинност≥ з моменту його п≥дписанн€ вкладником фонду та адм≥н≥стратором.

2. ƒ≥€ пенс≥йного контракту вважаЇтьс€ зак≥нченою:

1) п≥сл€ повного виконанн€ вкладником фонду своњх зобов'€зань за пенс≥йним контрактом та укладенн€ учасником (учасниками) фонду договору про виплату пенс≥њ на визначений строк з пенс≥йним фондом;

2) п≥сл€ передач≥ пенс≥йних кошт≥в учасника фонду страхов≥й орган≥зац≥њ в≥дпов≥дно до укладеного учасником фонду договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ;

3) п≥сл€ передач≥ пенс≥йних кошт≥в учасника фонду банк≥вськ≥й установ≥ в≥дпов≥дно до укладеного учасником фонду договору про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунку;

4) у раз≥ смерт≥ учасника фонду та виконанн€ передбачених у зв'€зку з цим умов;

5) у раз≥ л≥кв≥дац≥њ пенс≥йного фонду в пор€дку, передбаченому цим «аконом;

6) у раз≥ зам≥ни вкладником фонду пенс≥йного фонду на умовах та у пор€дку, передбачених цим «аконом;

7) у раз≥ л≥кв≥дац≥њ вкладника фонду - юридичноњ особи, без визначенн€ його правонаступника;

8) у раз≥ дострокового роз≥рванн€ контракту в пор€дку, передбаченому цим «аконом;

9) в ≥нших випадках, передбачених пенс≥йним контрактом зг≥дно з цим «аконом.


3. ” раз≥ прийн€тт€ р≥шенн€ про зам≥ну пенс≥йного фонду вкладник фонду зобов'€заний:

укласти пенс≥йний контракт з ≥ншим пенс≥йним фондом або у раз≥ дос€гненн€ пенс≥йного в≥ку, визначеного в≥дпов≥дно до закону, - догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ ≥з страховою орган≥зац≥Їю чи в≥дкрити пенс≥йний депозитний рахунок у банку;

над≥слати адм≥н≥стратору пенс≥йного фонду, участь у €кому припин€Їтьс€, за€ву про роз≥рванн€ пенс≥йного контракту та коп≥ю пенс≥йного контракту, укладеного з ≥ншим пенс≥йним фондом, або догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ ≥з страховою орган≥зац≥Їю чи догов≥р про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунка у банку.

ѕередача пенс≥йних кошт≥в, належних учаснику фонду, зд≥йснюЇтьс€ адм≥н≥стратором у пор€дку, встановленому статтею 18 цього «акону.

4. ” раз≥ €кщо з вини адм≥н≥стратора несвоЇчасно перерахован≥ пенс≥йн≥ кошти учасника фонду, такий адм≥н≥стратор зобов'€заний сплатити йому за власний рахунок пеню в розм≥р≥ подв≥йноњ обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни в розрахунку на один день в≥д суми, що п≥дл€гаЇ перерахуванню за кожен день простроченн€ платежу, у пор€дку, визначеному Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, маЇ право прийн€ти р≥шенн€ щодо зменшенн€ суми пен≥, нарахованоњ адм≥н≥стратору, €кщо затримка у перерахуванн≥ пенс≥йних кошт≥в учасника фонду сталас€ з поважних причин.

—татт€ 59. ѕенс≥йн≥ схеми

1. ”мови та пор€док недержавного пенс≥йного забезпеченн€, що зд≥йснюЇтьс€ пенс≥йними фондами, визначаютьс€ пенс≥йними схемами, €к≥ розробл€ютьс€ з дотриманн€м вимог цього «акону та ≥нших нормативно-правових акт≥в з питань недержавного пенс≥йного забезпеченн€.

ѕенс≥йн≥ схеми та зм≥ни до них розробл€ютьс€ та затверджуютьс€ засновником (зборами засновник≥в) пенс≥йного фонду. ѕенс≥йн≥ схеми корпоративного пенс≥йного фонду та зм≥ни до них погоджуютьс€ з представниками трудових колектив≥в в≥дпов≥дних юридичних ос≥б - роботодавц≥в, €к≥ Ї засновниками такого фонду.

ѕенс≥йн≥ схеми та зм≥ни до них п≥дл€гають реЇстрац≥њ в нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

ѕенс≥йний фонд може використовувати к≥лька пенс≥йних схем.

2. ѕенс≥йна схема повинна в≥дображати:

опис вс≥х вид≥в та умов зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат;

пор€док визначенн€ розм≥ру пенс≥йних виплат;

абзац четвертий частини другоњ статт≥ 59 виключено

пор€док та строки сплати пенс≥йних внеск≥в, у тому числ≥ можлив≥сть њх зм≥ни за умовами пенс≥йного контракту;

умови та пор€док участ≥ у пенс≥йн≥й схем≥;

права та обов'€зки вкладника, учасника фонду за даною пенс≥йною схемою;

≥нш≥ умови, що не суперечать законодавству.

3. ¬кладники фонду мають право в≥льного вибору пенс≥йноњ схеми, €кщо ≥нше не передбачено законодавством, а також мають право на зм≥ну пенс≥йноњ схеми, але не част≥ше одного разу на 6 м≥с€ц≥в.

4. ѕенс≥йний фонд маЇ право запроваджувати нов≥ пенс≥йн≥ схеми, а також вносити зм≥ни до зареЇстрованих пенс≥йних схем чи анулювати зареЇстрован≥ пенс≥йн≥ схеми у раз≥:

в≥дсутност≥ пенс≥йних контракт≥в, укладених за пенс≥йними схемами, що зм≥нюютьс€ або анулюютьс€;

отриманн€ письмовоњ згоди вс≥х вкладник≥в фонду, з €кими укладен≥ пенс≥йн≥ контракти за пенс≥йною схемою, €ка зм≥нюЇтьс€.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й