www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л ≤ «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

÷ей «акон визначаЇ правов≥, економ≥чн≥ та орган≥зац≥йн≥ засади недержавного пенс≥йного забезпеченн€ в ”крањн≥ та регулюЇ правов≥дносини, пов'€зан≥ з цим видом д≥€льност≥.

—татт€ 1. ¬изначенн€ пон€ть

” цьому «акон≥ пон€тт€ вживаютьс€ в такому значенн≥:

адм≥н≥стратор недержавного пенс≥йного фонду (дал≥ - адм≥н≥стратор) - юридична особа, що зд≥йснюЇ адм≥н≥струванн€ недержавних пенс≥йних фонд≥в на умовах цього «акону;

ануњтет - пер≥одичн≥ пенс≥йн≥ виплати, €к≥ зд≥йснюютьс€ з установленими ≥нтервалами часу до того моменту, поки не настане певна под≥€, визначена у в≥дпов≥дному договор≥;

в≥дкритий пенс≥йний фонд - недержавний пенс≥йний фонд, учасниками €кого можуть бути будь-€к≥ ф≥зичн≥ особи незалежно в≥д м≥сц€ та характеру њх роботи;

вкладник недержавного пенс≥йного фонду (дал≥ - вкладник фонду) - особа, €ка сплачуЇ пенс≥йн≥ внески на користь учасника шл€хом перерахуванн€ грошових кошт≥в до недержавного пенс≥йного фонду в≥дпов≥дно до умов пенс≥йного контракту та закону;

власний кап≥тал - р≥зниц€ м≥ж сукупною варт≥стю актив≥в юридичноњ особи та варт≥стю њњ зобов'€зань перед трет≥ми особами;

д≥€льн≥сть з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ - сукупн≥сть орган≥зац≥йних, юридичних та ≥нших передбачених законодавством д≥й, спр€мованих на зд≥йсненн€ недержавного пенс≥йного забезпеченн€ ф≥зичних ос≥б;

д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами - профес≥йна д≥€льн≥сть, визначена законодавством про ц≥нн≥ папери та фондовий ринок;

дов≥чна пенс≥€ (дов≥чний ануњтет) - пенс≥йн≥ виплати, €к≥ зд≥йснюютьс€ страховою орган≥зац≥Їю на п≥дстав≥ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ прот€гом житт€ ф≥зичноњ особи пер≥одично п≥сл€ дос€гненн€ нею пенс≥йного в≥ку в≥дпов≥дно до законодавства про страхуванн€;

засновник (засновники) недержавного пенс≥йного фонду - юридична особа або ф≥зичн≥ особи (дл€ профес≥йного пенс≥йного фонду), €к≥ створили пенс≥йний фонд чи приЇдналис€ до нього п≥сл€ створенн€ та набули прав ≥ обов'€зк≥в, визначених цим «аконом дл€ засновник≥в пенс≥йного фонду;

збер≥гач пенс≥йного фонду (дал≥ - збер≥гач) - банк, €кий провадить депозитарну д≥€льн≥сть збер≥гача ц≥нних папер≥в та в≥дпов≥даЇ вимогам цього «акону;

≥нвестиц≥йна декларац≥€ - документ, €кий визначаЇ ≥нвестиц≥йну пол≥тику недержавного пенс≥йного фонду, основн≥ напр€ми та обмеженн€ ≥нвестуванн€ актив≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в в≥дпов≥дно до цього «акону;

≥ндив≥дуальний пенс≥йний рахунок - персон≥ф≥кований рахунок учасника пенс≥йного фонду, €кий ведетьс€ в систем≥ персон≥ф≥кованого обл≥ку у визначеному цим «аконом пор€дку з метою обл≥ку накопичених на користь учасника пенс≥йних кошт≥в;

компан≥€ з управл≥нн€ активами - юридична особа, €ка провадить профес≥йну д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами на п≥дстав≥ в≥дпов≥дноњ л≥ценз≥њ на провадженн€ такоњ д≥€льност≥;

корпоративний пенс≥йний фонд - недержавний пенс≥йний фонд, засновником €кого Ї юридична особа-роботодавець або дек≥лька юридичних ос≥б-роботодавц≥в та до €кого можуть приЇднуватис€ роботодавц≥-платники;

недержавний пенс≥йний фонд (дал≥ - пенс≥йний фонд) - юридична особа, створена в≥дпов≥дно до цього «акону, €ка маЇ статус неприбутковоњ орган≥зац≥њ (неп≥дприЇмницького товариства), функц≥онуЇ та провадить д≥€льн≥сть виключно з метою накопиченн€ пенс≥йних внеск≥в на користь учасник≥в пенс≥йного фонду з подальшим управл≥нн€м пенс≥йними активами, а також зд≥йснюЇ пенс≥йн≥ виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим «аконом пор€дку;

недержавний пенс≥йний фонд - суб'Їкт другого р≥вн€ системи пенс≥йного забезпеченн€ - недержавний пенс≥йний фонд, €кий створений та д≥Ї в≥дпов≥дно до законодавства про недержавне пенс≥йне забезпеченн€, в≥дпов≥даЇ вимогам цього «акону дл€ отриманн€ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€ (дал≥ - пенс≥йний фонд - суб'Їкт другого р≥вн€);

одиниц€ пенс≥йних актив≥в - показник системи персон≥ф≥кованого обл≥ку, €кий застосовуЇтьс€ дл€ визначенн€ суми пенс≥йних кошт≥в, що належать учасников≥ пенс≥йного фонду та обл≥ковуютьс€ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку в пенс≥йному фонд≥;

одноразова пенс≥йна виплата - пенс≥йна виплата, що зд≥йснюЇтьс€ одноразово у пор€дку та у випадках, визначених цим «аконом;

пенс≥йна виплата - грошова виплата учасников≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€ або його спадкоЇмц€м, що зд≥йснюЇтьс€ за рахунок накопичених у недержавному пенс≥йному фонд≥ та обл≥кованих на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку грошових кошт≥в у випадках, передбачених цим «аконом;

пенс≥йна схема - документ, €кий визначаЇ умови та пор€док недержавного пенс≥йного забезпеченн€ учасник≥в фонду;

пенс≥йний контракт - догов≥р м≥ж пенс≥йним фондом та його вкладником, зг≥дно з €ким зд≥йснюЇтьс€ недержавне пенс≥йне забезпеченн€ учасника (учасник≥в) фонду за визначеною пенс≥йною схемою;

пенс≥йн≥ активи - активи пенс≥йного фонду, страховоњ орган≥зац≥њ, банк≥вськоњ установи, сформован≥ в≥дпов≥дно до цього «акону, за рахунок €ких зд≥йснюютьс€ пенс≥йн≥ виплати;

пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки - вкладн≥ (депозитн≥) рахунки ф≥зичних ос≥б, що в≥дкриваютьс€ банк≥вськими установами з урахуванн€м умов, установлених законодавством, дл€ накопиченн€ заощаджень на виплату пенс≥њ;

пенс≥йн≥ кошти - сума грошових зобов'€зань пенс≥йного фонду перед його учасниками, страховоњ орган≥зац≥њ перед застрахованими особами зг≥дно з договорами страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ або банк≥вськоњ установи перед вкладниками, €к≥ в≥дкрили пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки;

пенс≥€ на визначений строк - пенс≥йн≥ виплати, що зд≥йснюютьс€ пер≥одично прот€гом визначеного строку у пор€дку та у випадках, визначених цим «аконом;

персон≥ф≥кований обл≥к - збиранн€, обробленн€, систематизац≥€ та збер≥ганн€ передбаченоњ законодавством про пенс≥йне забезпеченн€ ≥ цим «аконом ≥нформац≥њ про учасник≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€, в≥домостей про визначенн€ њх прав на пенс≥йн≥ виплати за рахунок кошт≥в, накопичених на њх користь, а також дл€ обчисленн€ розм≥ру цих виплат;

пов'€зана особа - юридична особа, €ка зд≥йснюЇ контроль (у тому числ≥ сп≥льний) за в≥дпов≥дною юридичною особою або контролюЇтьс€ нею чи перебуваЇ з такою юридичною особою п≥д сп≥льним контролем, або маЇ ≥стотну участь у юридичн≥й особ≥; ф≥зична особа або члени њњ с≥м'њ, €к≥ зд≥йснюють контроль за в≥дпов≥дною юридичною особою або мають ≥стотну участь у юридичн≥й особ≥; посадова особа в≥дпов≥дноњ юридичноњ особи, уповноважена виконувати в≥д ≥мен≥ такоњ особи д≥њ, спр€мован≥ на встановленн€, зм≥ну або припиненн€ правових в≥дносин, а також члени с≥м'њ посадовоњ особи. ѕри цьому членами с≥м'њ ф≥зичноњ особи вважаютьс€ њњ чолов≥к (дружина), д≥ти або батьки ф≥зичноњ особи та њњ чолов≥ка (дружини), а також чолов≥к (дружина) будь-кого з д≥тей або батьк≥в ф≥зичноњ особи.

ѕ≥д зд≥йсненн€м контролю за юридичною особою в цьому «акон≥ сл≥д розум≥ти нагл€д з можлив≥стю вир≥шального впливу на управл≥нн€ або д≥€льн≥сть юридичноњ особи шл€хом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов'€заних ф≥зичних чи юридичних ос≥б) волод≥нн€ або користуванн€ вс≥ма активами або б≥льшою часткою (паЇм, пакетом акц≥й) статутного (складеного) кап≥талу, управл≥нн€ найб≥льшою к≥льк≥стю голос≥в в орган≥ управл≥нн€ юридичноњ особи, а також можлив≥сть зд≥йснювати незалежно в≥д формального волод≥нн€ вир≥шальний вплив на формуванн€ складу, результати голосуванн€ та прийн€тт€ р≥шенн€ органами управл≥нн€ юридичноњ особи, а також вчиненн€ правочин≥в, €к≥ надають можлив≥сть визначати умови д≥€льност≥, давати обов'€зков≥ до виконанн€ вказ≥вки або виконувати функц≥њ органу управл≥нн€ юридичноњ особи. ƒл€ ф≥зичноњ особи загальна частка статутного (складеного) кап≥талу юридичноњ особи (к≥льк≥сть голос≥в в орган≥ управл≥нн€, €кою вона волод≥Ї) визначаЇтьс€ €к загальний обс€г корпоративних прав, що належать так≥й ф≥зичн≥й особ≥, членам њњ с≥м'њ та юридичним особам, €к≥ контролюютьс€ ф≥зичною особою або членами њњ с≥м'њ.

ѕ≥д ≥стотною участю у цьому «акон≥ сл≥д розум≥ти пр€ме та опосередковане, самост≥йне або сп≥льно з ≥ншими особами волод≥нн€ 10 ≥ б≥льше в≥дсотками статутного (складеного) кап≥талу або голос≥в за придбаними акц≥€ми (частками) юридичноњ особи або незалежно в≥д формального волод≥нн€ можлив≥сть значного впливу на управл≥нн€ чи д≥€льн≥сть юридичноњ особи;

профес≥йний пенс≥йний фонд - пенс≥йний фонд, засновником (засновниками) €кого можуть бути орган≥зац≥њ роботодавц≥в, њх об'Їднанн€, об'Їднанн€ громад€н, профес≥йн≥ сп≥лки, њх об'Їднанн€ або ф≥зичн≥ особи, пов'€зан≥ за родом њх профес≥йноњ д≥€льност≥ (зан€ть), визначеноњ у статут≥ фонду. ”часниками такого фонду можуть бути виключно ф≥зичн≥ особи, пов'€зан≥ за родом њх профес≥йноњ д≥€льност≥ (зан€ть), визначеноњ у статут≥ фонду, а також ф≥зичн≥ особи, €к≥ Ї прац≥вниками орган≥зац≥й роботодавц≥в, њх об'Їднань, членами або прац≥вниками профес≥йних сп≥лок, њх об'Їднань, €к≥ створили такий фонд;

резервний фонд - фонд, сформований в≥дпов≥дно до законодавчих акт≥в ”крањни, що регулюють д≥€льн≥сть господарських товариств, з урахуванн€м вимог цього «акону адм≥н≥стратором, компан≥Їю з управл≥нн€ активами з метою в≥дшкодуванн€ збитк≥в, що можуть бути завдан≥ цими юридичними особами п≥д час наданн€ послуг пенс≥йному фонду внасл≥док неналежного виконанн€ зобов'€зань перед пенс≥йним фондом та порушенн€ ними законодавства;

роботодавець - власник п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ незалежно в≥д форми власност≥, виду д≥€льност≥ або уповноважений ним орган чи ф≥зична особа, €ка в≥дпов≥дно до законодавства використовуЇ найману працю;

роботодавець - платник корпоративного пенс≥йного фонду (дал≥ - роботодавець-платник) - роботодавець, €кий визнаЇ статут уже створеного корпоративного пенс≥йного фонду, ви€вив бажанн€ перераховувати грошов≥ кошти на користь своњх прац≥вник≥в до такого фонду на п≥дстав≥ договору, укладеного ним з радою цього пенс≥йного фонду;

саморегул≥вна орган≥зац≥€ адм≥н≥стратор≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в - неприбуткова орган≥зац≥€ (неп≥дприЇмницьке товариство), що створюЇтьс€ з метою встановленн€ профес≥йних стандарт≥в д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ недержавних пенс≥йних фонд≥в, захисту та представленн€ ≥нтерес≥в своњх член≥в, а також учасник≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в;

страхова орган≥зац≥€ - страховик, €кий отримав л≥ценз≥ю на страхуванн€ житт€;

учасник накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ - ф≥зична особа, €ка сплачуЇ страхов≥ внески до накопичувальноњ системи загальнообов'€зкового державного пенс≥йного страхуванн€ та прийн€ла р≥шенн€ про спр€муванн€ цих внеск≥в до пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ у пор€дку, встановленому «аконом ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€";

учасник недержавного пенс≥йного забезпеченн€ - ф≥зична особа, на користь €коњ сплачуютьс€ (сплачувалис€) пенс≥йн≥ внески до пенс≥йного фонду або на пенс≥йний депозитний рахунок у банку ≥ €ка маЇ право на недержавне пенс≥йне забезпеченн€ на умовах ≥ в пор€дку, визначених пенс≥йним контрактом, договором про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунка або договором страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ та цим «аконом, або €ка отримуЇ пенс≥йн≥ виплати ≥з пенс≥йного фонду;

учасник пенс≥йного фонду (дал≥ - учасник фонду) - ф≥зична особа, на користь €коњ сплачуютьс€ (сплачувалис€) пенс≥йн≥ внески до пенс≥йного фонду та €ка маЇ право на отриманн€ пенс≥йних виплат або отримуЇ так≥ виплати з пенс≥йного фонду зг≥дно ≥з цим «аконом;

чиста варт≥сть одиниц≥ пенс≥йних актив≥в - розрахункова варт≥сть одиниц≥ пенс≥йних актив≥в, що визначаЇтьс€ шл€хом д≥ленн€ чистоњ вартост≥ актив≥в на загальну к≥льк≥сть одиниць пенс≥йних актив≥в на день п≥драхунку. „иста варт≥сть одиниц≥ пенс≥йних актив≥в обчислюЇтьс€ у розр≥з≥ сум кошт≥в учасник≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€ та учасник≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ у пор€дку, встановленому Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг. „иста варт≥сть одиниц≥ пенс≥йних актив≥в на день надходженн€ першого пенс≥йного внеску до пенс≥йного фонду встановлюЇтьс€ у розм≥р≥ 1 гривн€;

чиста варт≥сть актив≥в пенс≥йного фонду - р≥зниц€ м≥ж варт≥стю актив≥в пенс≥йного фонду на день проведенн€ п≥драхунку та сумою зобов'€зань пенс≥йного фонду, що п≥дл€гають виконанню на день проведенн€ п≥драхунку.

—татт€ 2. —истема недержавного пенс≥йного забезпеченн€

1. —истема недержавного пенс≥йного забезпеченн€ - це складова частина системи накопичувального пенс≥йного забезпеченн€, €ка ірунтуЇтьс€ на засадах добров≥льноњ участ≥ ф≥зичних та юридичних ос≥б, кр≥м випадк≥в, передбачених законами, у формуванн≥ пенс≥йних накопичень з метою отриманн€ учасниками недержавного пенс≥йного забезпеченн€ додаткових до загальнообов'€зкового державного пенс≥йного страхуванн€ пенс≥йних виплат.

2. —уб'Їктами недержавного пенс≥йного забезпеченн€ Ї:

недержавн≥ пенс≥йн≥ фонди;

страхов≥ орган≥зац≥њ, €к≥ уклали договори страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з учасниками фонду, страхуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду;

банк≥вськ≥ установи, €к≥ уклали договори про в≥дкритт€ пенс≥йних депозитних рахунк≥в;

вкладники та учасники пенс≥йних фонд≥в, учасники накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€;

вкладники пенс≥йних депозитних рахунк≥в;

учасники недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

засновники пенс≥йних фонд≥в;

роботодавц≥ - платники корпоративних пенс≥йних фонд≥в;

саморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ суб'Їкт≥в, €к≥ надають послуги у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

органи державного нагл€ду ≥ контролю у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

адм≥н≥стратори пенс≥йних фонд≥в;

компан≥њ з управл≥нн€ активами;

збер≥гач≥;

аудитори;

особи, €к≥ надають консультац≥йн≥ та агентськ≥ послуги в≥дпов≥дно до цього «акону.

3. Ќедержавне пенс≥йне забезпеченн€ зд≥йснюЇтьс€:

пенс≥йними фондами шл€хом укладенн€ пенс≥йних контракт≥в м≥ж адм≥н≥страторами пенс≥йних фонд≥в та вкладниками таких фонд≥в в≥дпов≥дно до цього «акону;

страховими орган≥зац≥€ми шл€хом укладенн€ договор≥в страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з учасниками фонду, страхуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду в≥дпов≥дно до цього «акону та законодавства про страхуванн€;

банк≥вськими установами в≥дпов≥дно до цього «акону та законодавства про банк≥вську д≥€льн≥сть шл€хом укладенн€ договор≥в про в≥дкритт€ пенс≥йних депозитних рахунк≥в дл€ накопиченн€ пенс≥йних заощаджень у межах суми, визначеноњ дл€ в≥дшкодуванн€ вклад≥в ‘ондом гарантуванн€ вклад≥в ф≥зичних ос≥б, що встановлюЇтьс€ зг≥дно ≥з законом.

—татт€ 3. «аконодавство про недержавне пенс≥йне забезпеченн€

«аконодавство про недержавне пенс≥йне забезпеченн€ складаЇтьс€ з цього «акону, законодавства про загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€, закон≥в ”крањни "ѕро страхуванн€", "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть", "ѕро ≥нститути сп≥льного ≥нвестуванн€ (пайов≥ та корпоративн≥ ≥нвестиц≥йн≥ фонди)", "ѕро ц≥нн≥ папери та фондовий ринок", "ѕро державне регулюванн€ ринку ц≥нних папер≥в в ”крањн≥", "ѕро ф≥нансов≥ послуги та державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг" та ≥нших нормативно-правових акт≥в, прийн€тих в≥дпов≥дно до цього «акону.

—татт€ 4. ѕринципи недержавного пенс≥йного забезпеченн€

1. Ќедержавне пенс≥йне забезпеченн€ зд≥йснюЇтьс€ на принципах:

законодавчого визначенн€ умов недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

за≥нтересованост≥ ф≥зичних ос≥б у недержавному пенс≥йному забезпеченн≥;

добров≥льност≥ створенн€ пенс≥йних фонд≥в юридичними та ф≥зичними особами, об'Їднанн€ми ф≥зичних ос≥б та об'Їднанн€ми юридичних ос≥б;

добров≥льноњ участ≥ ф≥зичних ос≥б у систем≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€ та вибору виду пенс≥йноњ виплати, кр≥м випадк≥в, передбачених цим «аконом;

добров≥льност≥ прийн€тт€ роботодавцем р≥шенн€ про зд≥йсненн€ пенс≥йних внеск≥в на користь своњх прац≥вник≥в до системи недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

економ≥чноњ за≥нтересованост≥ роботодавц€ у зд≥йсненн≥ пенс≥йних внеск≥в на користь своњх прац≥вник≥в до системи недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

неможливост≥ необірунтованоњ в≥дмови роботодавц€ в≥д зд≥йсненн€ пенс≥йних внеск≥в до системи недержавного пенс≥йного забезпеченн€ на користь своњх прац≥вник≥в, €кщо роботодавець розпочав зд≥йсненн€ таких пенс≥йних внеск≥в;

р≥вноправност≥ вс≥х учасник≥в пенс≥йного фонду, €к≥ беруть участь в одн≥й пенс≥йн≥й схем≥;

розмежуванн€ та в≥докремленн€ актив≥в пенс≥йного фонду в≥д актив≥в ≥нших суб'Їкт≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€ та накопичувального пенс≥йного страхуванн€ з метою захисту майнових прав учасник≥в пенс≥йного фонду та унеможливленн€ банкрутства пенс≥йного фонду;

визначенн€ розм≥ру пенс≥йноњ виплати залежно в≥д суми пенс≥йних кошт≥в, обл≥кованих на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду або застрахованоњ особи;

гарантуванн€ ф≥зичним особам реал≥зац≥њ прав, наданих њм цим «аконом;

ц≥льового та ефективного використанн€ пенс≥йних кошт≥в;

державного регулюванн€ розм≥ру тариф≥в на послуги, що надаютьс€ у систем≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в системи недержавного пенс≥йного забезпеченн€ за порушенн€ норм, передбачених цим «аконом та ≥ншими нормативно-правовими актами;

державного регулюванн€ д≥€льност≥ з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ та нагл€ду за його зд≥йсненн€м.

—татт€ 5. јудиторськ≥ перев≥рки у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€

1. ѕланов≥ аудиторськ≥ перев≥рки д≥€льност≥ пенс≥йних фонд≥в, адм≥н≥стратор≥в, компан≥й з управл≥нн€ активами, збер≥гач≥в, страхових орган≥зац≥й та банк≥в, що надають послуги у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€, провод€тьс€ не р≥дше н≥ж один раз на р≥к за рахунок юридичних ос≥б, що перев≥р€ютьс€. –езультати аудиторських перев≥рок п≥дл€гають опубл≥куванню в пор€дку, визначеному цим «аконом.

2. јудиторська перев≥рка проводитьс€ аудитором, €кий маЇ право на провадженн€ аудиторськоњ д≥€льност≥ ≥ займаЇтьс€ виключно наданн€м аудиторських послуг зг≥дно ≥з законодавством.

јудиторська перев≥рка проводитьс€ зг≥дно ≥з законодавством на п≥дстав≥ договору, €кий укладаЇтьс€ м≥ж аудитором та юридичною особою, що перев≥р€Їтьс€.

ќдин ≥ той же аудитор не може провадити перев≥рку двох ≥ б≥льше юридичних ос≥б, що надають послуги одному й тому ж пенс≥йному фонду. јудитор не може проводити перев≥рку суб'Їкт≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€ та вищезазначених юридичних ос≥б, €кщо в≥н або його засновник (засновники) волод≥ють часткою (паЇм, акц≥€ми) у статутному кап≥тал≥ цих суб'Їкт≥в (юридичних ос≥б) або њх засновника (засновник≥в).

Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, встановлюЇ вимоги до аудитор≥в, €к≥ зд≥йснюють аудит юридичних ос≥б - суб'Їкт≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€.

3. ѕри поданн≥ р≥чноњ зв≥тност≥ нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, ≥ Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку адм≥н≥стратор ≥ компан≥€ з управл≥нн€ активами обов'€зково додають до зазначеноњ зв≥тност≥ коп≥ю аудиторського висновку встановленого зразка.

Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, Ќац≥ональний банк ”крањни ≥ Ќац≥ональна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в межах своЇњ компетенц≥њ мають право орган≥зувати перев≥рку д≥€льност≥ пенс≥йного фонду, адм≥н≥стратора, компан≥њ з управл≥нн€ активами, збер≥гача, страховоњ орган≥зац≥њ та банк≥вськоњ установи, що надають послуги у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€, самост≥йно або ≥з залученн€м аудитора. ќплата таких перев≥рок не може зд≥йснюватис€ за рахунок особи, що перев≥р€Їтьс€.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й